Chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Việt - Gio LinhKế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị