Chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Việt - Gio LinhKế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị